Whitehorse, South Dakota

"Wild Birds...Wild Places"